• NRG #110S温度计

  应用 1/风资源评估 2/气象研究 3/环境监测
  特点 1/内部参数及线性化保证高精度 2/通用而且方便的安装方式 3/六片辐射遮板适
  于测量周围大气温度

  • 产品详情
  • 产品规格
  • 应用
  • 资料下载

  NRG #110S温度传感器价廉物美,包括六片紫外线辐射遮板,是用于能量密度计算

  及检测大气温度等温度资料的理想工具。

  应用  1/风资源评估    2/气象研究    3/环境监测

  特点  1/内部参数及线性化保证高精度    2/通用而且方便的安装方式     3/六片辐射遮板适

             于测量周围大气温度  快三平台排名